اساسنامه موقت شورای همبستگی ترکمن صحرا

شوراى همبستگى ترکمن صحرا تشکلى است دمکراتیک و سکولار که توسط گروهها و فعالین سیاسی ترکمنهاى ایرانى بنیان گذارده شده است و ساختار این تشکل به تبع از اصول و مبانی دمکراسی به ترتیب ذیل میباشد:

 

مجمع عمومى

مجمع عمومى بالاترین ارگان شورا میباشد که هر دو سال یکبار تشکیل میشود. در شرایط ضرورى بنابه فراخوان شورای هماهنگی و یا تقاضای کتبی یک سوم اعضاء میتواند بشکل فوق العاده تشکیل شود.

 


دکمه بازگشت به بالا