منشور شورای همبستگی تورکمن صحرا

منشور شورای همبستگی تورکمنصحرا

انقلاب مشروطه گرچه با کودتای رضاشاه پهلوی درسال ۱۲۹۹/۱۹۲۱ بشکست کشیده شد ولی جنبش آزادیخواهی وعدالت طلبی مردم ایران هرگز خاموش نگشت و دربهمن ماه سال ۱۳۵۷/ فوریه ۱۹۷۹ موفق شد خاندان پهلوی را سرنگون کند. شوربختانه ازاین پیروزی بزرگ مردم، نیروهای ارتجاعی به رهبری خمینی بهره برده وتوانستند حکومت جمهوری اسلامی را بنیان بگذارند.

این رژیم متباین ومتضاد با دستاوردهای جامعه جهانی با توسل به دیکتاتوری و اعدام گسترده مخالفان ونیز زندانی و شکنجه معترضان تا به امروز به حیات خود ادامه میدهد. نتیجه ی این اعمال بغایت ضد انسانی ، بروز بحرانهای همه جانبه وگسترش اعتراضات مردم به تنگ آمده در نقاط محتلف ایران میباشد.

حرکات اعتراضی مردم که ازدی ماه سال ۱۳۹۶ با دادن شعارهای ضد حکومتی وارد مرحله نوینی شد، اپوزیسیون جمهوری اسلامی را بسوی ایجاد اتحادها ترغیب نمود و بنوبه ی خود در میان فعالین تورکمن نیز احساس وظیفه در پاسخگویی به ضرورت امر اتحاد عمل را افزایش داد،که منجر به برگزاری نشستها وجلسات متعدد گردید. ازجمعبندی این نشستها و تبادل نظرها ، دررابطه با نام «تشکل اتحادی»، «مفاد منشور» و «کمیسیونهای کاری» مورد نیاز توافق حاصل شد.

مفاد منشور شورای همبستگی تورکمن صحرا

۱-نام تشکل»شورای همبستگی ترکمن صحرا» است و در این سند از این پس بصورت اختصار «شورا» خوانده خواهد شد. شورا متشکل ازمشارکت افراد حقیقی و حقوقی سکولار و دموکرات تورکمنهای ایرانی میباشد.

۲-شورا در راه برقراری آزادی ،دموکراسی و کسب حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی ملیت تورکمن با تکیه بر اصول منشور جهانی حقوق بشر و با اتخاذ و کاربست رویکردهای مدنی و خشونت پرهیز فعالیت میکند.

۳-بعلت اصلاح ناپذیری رژیم اسلامی در ایران، شورا از ایده گذار مسالمت آمیز از آن و استقرار جمهوری فدرال و دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت دفاع میکند.

۴-شورا هر گونه رویکرد خشونت بار و قهر آمیز ، بویژه از جانب نیروهای مسلح رژیم اسلامی بر علیه مردمان بی دفاع ایران را شدیدأ محکوم میکند.

۵-ترکیب جمعیتی ایران متشکل از ملیتها و اقوام گوناگون است. عدم پذیرش برابری حقوق آنان ازطرف حکومت های مرکزی به بهانه عوامفریبانه حفظ تمامیت ارضی وحمایت وهمگامی تاسفبار نیروهای سیاسی مرکزگرا با این سیاست ضد حقوق بشری، بنوبه خود یکی ازعوامل جدی باز تولید استبداد و دیکتاتوری وتنشهای درونی و منطقه ای میباشد.بنابر این، نفی تبعیض و پایبندی به برابر حقوقی ملیتها و اقوام ایرانی برای نهادینه شدن آزادی و دمکراسی، تضمین حفظ یکپارچکی وهمزیستی مسالمت آمیز مردمان ایران امری اجتناب ناپذیر و حیاتی است.

۶- زبان فارسی بنا به نقش وجایگاه اجتماعی آن، زبان ارتباطی و دیگر زبانها از جمله زبان تورکمنی جزو زبانهای رسمی کشور باید شناخته شوند.

۷- ما طرفدار پیوستن ایران به جامعه جهانی ازطریق رعایت ارزشهای بین المللی هستیم. یعنی پایبندی به پاسداری از صلح جهانی، حفظ محیط زیست، حقوق بشر، آزادی،دموکراسی ، برابری و نفی همه جانبه تبعیض.

۸- شورا قوانین وسیاست تبعیض محور رژیم بر مبنای دین، مذهب، اتنیک، زبان، فرهنگ وبویژه در رابطه با نیمی از جمعیت کشورمان ایران یعنی زنان را قویا محکوم کرده و معتقد به برابری کامل حقوق زن و مرد میباشد.

۹- ما تحقق امر گذار مسالمت آمیز ازجمهوری اسلامی را تنها درسایه یک ائتلاف وسیع وهمگانی ایرانیان امکان پذیر دانسته واز پیشبرد گفتگو ویافت زبان مشترک با دیگر نیروهای سیاسی ومدنی ایرانی استقبال میکنیم.

۱۰- تورکمن صحرا درشرایط کنونی بیش ازهر زمان دیگر برای انعکاس مطالبات ومشارکت قوی درائتلاف ها واتحادها نیاز به همبستگی و اتحاد عمل فعالین سیاسی و مدنی تورکمن دارد. ما از این طریق آمادگی خود را برای همکاری با تمامی فعالین سیاسی تورکمن که مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند، اعلام میکنیم.

شواری همبستگی تورکمن صحرا
۲۰.۰۱.۲۰۱۹


دکمه بازگشت به بالا